Milieu is topprioriteit

Blickle onderscheiden als klimaatneutrale onderneming

Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG zet zich in voor het milieu en werkt klimaatneutraal. Voor zijn reductie en compensatie van broeikasgassen kreeg de wielenfabrikant de onderscheiding van ‘klimaatneutrale onderneming’.

De klimaatverandering hoort bij de grootste uitdagingen van onze tijd. Eind juni heeft het Duitse parlement een nieuwe wet voor milieubescherming goedgekeurd, met als doel om voor 2045 broeikasgasneutraal te worden. Om de klimaatverandering tegen te gaan, is het erg belangrijk dat de emissies vrijwillig worden beperkt en onvermijdbare emissies worden gecompenseerd.

De wielenspecialist Blickle heeft daarom besloten om zijn CO2-uitstoot stapsgewijs te verminderen en te neutraliseren, om zo bij te dragen aan een leefbare toekomst. “De klimaatverandering is momenteel een van de hoofdtaken die wij als maatschappij moeten aanpakken. Daarom zien we het ook als een onderdeel van onze verantwoordelijk om ons steentje bij te dragen aan de klimaatbescherming en tegelijk het bewustzijn te versterken omtrent een duurzaam beheer van eindige hulpbronnen.”, zeggen bedrijfsleiders en aandeelhouders dr. Sarah Blickle-Fenner en David Blickle.

Blickle vermindert al jaren zijn specifieke energieverbruik en CO2-uitstoot. Al in 2012 werd het systeem voor kwaliteitsmanagement aangevuld met de certificering op het gebied van milieu (ISO 14001) en in 2014 op het gebied van energiemanagement (ISO 50001). Met de onderscheiding van ‘klimaatneutrale onderneming’ zet de wielenspecialist zijn aandacht voor de bescherming van het milieu consequent voort.

Daarbij wordt Blickle ondersteund door Fokus Zukunft GmbH & Co. KG, een sectoronafhankelijk bedrijf dat middelgrote ondernemingen advies geeft over duurzaamheidsaspecten. Het berekende de emissiebalans van Blickle door toepassing van de officiële richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol, zodat ook de CO2-voetafdruk kon worden bepaald. De door Fokus Zukunft vastgelegde balans geeft een transparant overzicht van de uitstoot van broeikasgassen bij Blickle. Het bericht vormt een belangrijke bouwsteen in de aandacht van de fabrikant op het vlak van klimaatbescherming. De nadruk ligt daarbij op de vermindering van de CO2-uitstoot. De CO2-emissies die op dit moment niet vermeden kunnen worden, worden gecompenseerd door de aanschaf van een even groot aantal klimaatcertificaten. De productievestiging van Blickle in Rosenfeld werd zo onderscheiden als ‘klimaatneutrale onderneming’.

Met de verworven klimaatcertificaten voor het jaar 2020 werden verscheidene milieubeschermingsprojecten in Rwanda en Tanzania ondersteund, of ook een herbebossingsproject in Oeganda. De genoemde projecten zijn allemaal gecertificeerd door de Gold Standard en voldoen aan de hoogste eisen voor het positieve effect van klimaatprojecten. Tevens wordt een bosbeschermingsproject in Peru ondersteund, dat onder meer is gecertificeerd door de erkende VCS Standard.

Broeikasgassen worden gelijkmatig verdeeld in de atmosfeer. Daarom is het zinvol om de emissies daar te vermijden waar de kosten het laagst zijn. Projecten in opkomende landen en ontwikkelingslanden verbeteren bovendien de economische, sociale en ecologische omstandigheden, en ondersteunen het behalen van duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Voor die landen is de emissiehandel een essentiële drijfveer voor de overdracht van schone technologieën en de duurzame ontwikkeling van hun economie.

In het kader van de onderscheiding als ‘klimaatneutrale onderneming’ is Blickle ook lid geworden van de Alliantie voor ontwikkeling en klimaat, die wordt ondersteund door het Duits ministerie van economische samenwerking en ontwikkeling. Als een van de meer dan 1.000 leden zet de wielenspecialist zo zijn doel om zich actief in te zetten voor de klimaatbescherming nog meer op de voorgrond.