Gegevensbeschermingsverklaring

Wij, Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Duitsland, geregistreerd in het handelsregister van de districtsrechtbank van Stuttgart onder HRA 410183, zijn de eigenaars en exploitanten van de websites blickle.com, blickle.de, blickle.at, blickle.co.uk, blickle.fr, blickle.es, blickle-raeder.ch, blickle.se, blickle.it, blickle.us, blickle.ca, blickle.cn, blickle.nl, blickle.be, blickle.cz, blickle.no, blickle.fi, blickle.dk, blickle.com.ro, blickle.com.tr, blickle.ru, blickle.pl, blickle.hu, blickle.jp, blickle.kr, blickle.pt, blickle.lt, blickle.bg, blickle.com.hr, blickle.rs, blickle.lv, blickle.ee, blickle.si, blickle.com.ua, blickle.com.au. Namens de gehele Blickle Groep willen wij u bedanken voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf en onze diensten. Meer informatie over onze internationale bedrijven uit de Blickle Groep, vindt u onder punt 3 of hier. Wij vinden de bescherming van uw privacy tijdens het bezoek aan onze website erg belangrijk. Daarom worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele relevante nationale regelingen.

 

1. Inleiding

Met deze gegevensbeschermingsverklaring vervullen wij onze plicht om zowel de klanten als de gebruikers van deze pagina's te informeren volgens Art. 13 EU van de algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG). De bescherming van persoonsgegevens staat bij ons centraal. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze bevatten informatie zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Naast de AVG is de rechtsgrondslag voor gegevensbescherming ook te vinden in de Duitse Telemediawet (TMG) en de ePrivacy-verordening van de EU.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is om een functionele website, onze inhoud of diensten te kunnen aanbieden en de verwerking van deze gegevens verantwoord is in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

 

2. Uw rechten inzake gegevensbescherming als gebruiker van deze website of klant (rechten van de betrokkenen)

De wet op de gegevensbescherming ziet u als een persoon of klant die wordt beïnvloed door de verzameling van persoonsgegevens die wij in gang zetten wanneer u onze website bezoekt. De wetgever voorziet dan ook in rechten van de betrokkenen om hen te beschermen. In detail gaat het om de volgende rechten:

U heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking. U heeft ook het recht om deze gegevens te corrigeren, te wijzigen, te blokkeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om bepaalde persoonlijke informatie op te vragen en deze te hergebruiken voor uw eigen doeleinden bij verschillende organisaties. Bovendien kunt u de verwerking van uw gegevens beperken en/of bezwaar maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie (recht van bezwaar). Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U heeft ook het recht om bezwaar aan te tekenen bij de toezichthoudende autoriteit op grond van Art. 77 van de AVG.

 

3. Verantwoordelijke partijen / (gezamenlijke) verantwoordelijkheid

a) Verantwoordelijke partijen / (gezamenlijke) verantwoordelijkheid volgens Art. 26 van de AVG

Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Duitsland, is verantwoordelijk in de zin van Art. 4 lid 7 AVG voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld op de bovengenoemde websites (zoals hieronder gedefinieerd). Wij zijn gezamenlijk met groeps- en/of distributiebedrijven verantwoordelijk voor zover wij persoonsgegevens bekendmaken aan of persoonsgegevens ontvangen van groeps- en/of distributiebedrijven (gezamenlijke verantwoordelijkheid, overeenkomstig Art. 26 van de AVG). Een gezamenlijke verantwoordelijkheid kan ook ontstaan met andere natuurlijke of rechtspersonen (bijv. betalingsdienstaanbieders); voor deze relaties is het volgende van toepassing.

b) Informatie overeenkomstig artikel 26 lid 2 van de AVG

Gemeinsame Verantwortlichkeit besteht mit folgenden Gesellschaften der Blickle-Gruppe:

 • Blickle Castors & Wheels Ltd, Milton Keynes, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
 • Blickle Wielen B.V., Houten, Nederland
 • Blickle B.V., Lier, België
 • Blickle Hinspania S.A., Madrid, Spanje
 • Blickle Italia S.r.l., Desio, Italië
 • Blickle a.s., Brno, Tsjechië
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Grödig, Oostenrijk
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Lyssach, Zwitserland
 • Blickle France SAS, Herrlisheim, Frankrijk
 • Blickle Romania S.R.L., Cluj-Napoca, Roemenië
 • Blickle Australia Wheels and Castors Pty Ltd, Arundel, Australië
 • Blickle AB, Hesingborg, Zweden
 • Blickle Oy, Vantaa, Finland
 • Blickle Norge AS, Horten, Noorwegen
 • Blickle Sanayi Tekerlekleri Tic. Ltd. Sti, Istanbul, Turkije
 • Blickle Castors (Taicang) Co., Ltd. Taicang, China
 • Blickle Canada Inc., Candiac, Canada
 • Blickle U.S.A. Wheels and Casters Inc., Newnan, VS

evenals met onze verkoopbedrijven. Deze vindt u hier.

De overdracht van persoonsgegevens aan groeps- en/of distributiebedrijven, alsmede de ontvangst van deze gegevens, vindt plaats in het kader van de zakelijke samenwerking en de promotie en verkoop van Blickle producten en diensten. Dit kan ook betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens. De partijen hebben gezamenlijk de volgorde bepaald waarin deze gegevens in elk procesgedeelte worden verwerkt. De partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens binnen de hieronder beschreven processtappen (Art. 26 van de AVG).

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij met de voornoemde ondernemingen overeengekomen wie welke verplichtingen uit hoofde van de AVG nakomt. Dit betreft met name de uitoefening van hun rechten als betrokkene en de nakoming van de informatieverplichtingen uit hoofde van de artikelen 13 en 14 van de AVG.
Deze overeenkomst is noodzakelijk omdat in het geval van zakelijke samenwerking en de toepassingen en distributie persoonsgegevens worden verwerkt in verschillende procesfasen en systemen, die ofwel worden verwerkt door Blickle Räder+Rollen GmbH en Co. KG of door een groeps- of distributiebedrijf.

Gegevens worden doorgegeven aan verkoopmaatschappijen voor marketing- en verkoopdoeleinden, en aan groepsmaatschappijen voor controle, boekhouding, personeelsbeheer, bedrijfsvoering in het algemeen en interne organisatiedoeleinden.

Ook wanneer er sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid, voldoen de partijen aan de gegevensbeschermingsverplichtingen voor de gegevensverwerking die zij binnen de werkingssfeer van de gezamenlijke verantwoordelijkheid verrichten.

Zowel Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG als de voornoemde groeps- en/of distributiebedrijven verstrekken de betrokkenen de benodigde informatie uit hoofde van artikel 13 en 14 AVG, in een precieze, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm, gratis toegankelijk en in een duidelijke en eenvoudige taal. Daarbij verstrekt elke partij de andere partij alle nodige informatie uit haar werkterrein. De partijen stellen elkaar onverwijld in kennis van de door de belanghebbenden naar voren gebrachte juridische standpunten. Zij verstrekken elkaar alle informatie die nodig is om te reageren op verzoeken om informatie.

Op het recht op gegevensbescherming kan zowel bij Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG als bij de eerder genoemde groeps- en distributiebedrijven aanspraak worden gemaakt. In principe ontvangen de betrokkenen de informatie van het kantoor waar de rechten geldend zijn gemaakt. Om de procedure echter te bespoedigen, raden wij u aan uw rechten te doen gelden bij Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG.

 

4. Contact / contactmogelijkheden - Gegevensbeschermingscoördinatoren – Gegevensbeschermingsfunctionaris

Indien u vragen heeft over gegevensbescherming binnen de Blickle Groep die niet door deze gegevensbeschermingsverklaring worden beantwoord of indien u de rechten van de betrokkenen wilt doen gelden, neem dan direct contact op met de verantwoordelijke persoon.

Wij raden u aan om per e-mail contact op te nemen met onze gegevensbeschermingscoördinatoren (datenschutz@blickle.com). U kunt ook schriftelijk per post contact opnemen. Daarnaast hebben we een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt hem/haar ook bereiken op: datenschutz@blickle.com.

Indien u per e-mail contact met ons wilt opnemen, willen wij u erop wijzen dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet gegarandeerd is voor niet-versleutelde e-mails. De inhoud van niet-versleutelde e-mails kan door derden worden bekeken (zie ook de paragraaf ‘Informatiebeveiliging’).

We bieden u ook de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de contactformulieren op onze website. Uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft voor de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen, worden in gecodeerde vorm aan ons doorgestuurd en door ons opgeslagen.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn gegevens die u invult in een contactformulier. Anderzijds worden uw gegevens automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Voor het uitoefenen van het recht om bezwaar aan te tekenen volgens Art. 77 AVG kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

 

5. Bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd of de verwerking ervan wordt beperkt zodra het doel van opslag niet langer van toepassing is. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Blokkering of beperking van de verwerking of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

 

6. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene krijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient Art. 6 lid 1, sectie 1 punt a AVG als rechtsgrondslag.

In het geval van verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract wiens contractpartij de betrokkene is, is vereist, dient Art. 6 lid 1, sectie 1 punt b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor de verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 lid 1, sectie 1 punt c AVG als rechtsgrondslag.

Als verwerking nodig is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te vrijwaren en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient Art. 6 lid 1, sectie 1 punt f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

a) Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Voor het gebruik van individuele diensten op onze site kunnen er echter afwijkingen zijn, die hieronder apart worden toegelicht, om u met name te informeren over het type, de omvang en het doel van de verzameling, alsmede het gebruik en de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens. In principe geldt dat wij persoonsgegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten te kunnen aanbieden. Als er persoonlijke gegevens worden verzameld, is het doel de technische voorziening en optimalisatie van onze website, informatie en contactdoeleinden, klantenservice en onderhoud, marketing, reclame en verkoop, het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen, veiligheidsmaatregelen of het initiëren van een arbeidsrelatie naar aanleiding van uw aanvraag. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de genoemde doeleinden en voor zover dat nodig is om deze doeleinden te bereiken.

Persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het nakomen van contractuele verplichtingen volgens Art. 6 lid 1 sectie 1 punt b) AVG. Dit omvat in het bijzonder:

 • Aankoop en levering van producten
 • Zorgen voor functionele veiligheid
 • De verwerking van bestellingen
 • Het maken van een gebruikersaccount
 • Het verlenen van diensten zoals nabestellingen, adreswijzigingen, klachten enz.
 • U voorzien van relevante informatie over uw bestellingen
 • Contact met u opnemen, voor zover er een permanente zakelijke relatie met u of uw werkgever bestaat of beoogd is (zakelijke contacten)
 • Aanvraagprocedure (zie hieronder).

We verwerken uw gegevens ook om onze legitieme belangen te beschermen in overeenstemming met Art. 6 lid 1, sectie 1 punt f) AVG,

 • voor het opstellen van statistieken ter verbetering van producten en diensten
 • met het oog op het voorkomen, opsporen en melden van strafbare feiten
 • voor het instellen van rechtsvorderingen, met inbegrip van inning en verweer bij rechtsgeschillen
 • met het oog op herziening
 • voor reclame, voor zover u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens
 • voor het opstellen van statistieken ter verbetering van producten en diensten. In individuele gevallen vormen wij hiervoor gebruikersgroepen door het verwerken van bestel- en gebruiksgegevens; deze groepen worden echter direct geanonimiseerd en worden niet gebruikt om aspecten van uw persoonlijke voorkeuren te analyseren of te voorspellen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie vindt u hieronder onder "Recht van bezwaar".

Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sectie 1 punt a) DSGVO voor bepaalde doeleinden, in het bijzonder:

 • voor het opstellen van statistieken ter verbetering van producten en diensten
 • voor gepersonaliseerd gebruik van de website en voor gepersonaliseerde aanbiedingen en optimalisatie van het aanbod van de website
 • voor het versturen van nieuwsbrieven met regelmatige aanbiedingen
 • voor de ontvangst van speciale informatie en aanbiedingen
 • voor marktonderzoek
 • voor klantenenquêtes
 • om gebruiksprocessen van de website te ondersteunen met herinneringsfuncties
 • voor analytische doeleinden om ons aanbod voor u te optimaliseren.

Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De herroeping van de toestemming geldt alleen voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkte gegevens tot aan de herroeping.

Als er op uw eindapparaat cookies, apparaat identificaties of andere informatie worden opgeslagen of opgehaald voor verwerkingsdoeleinden, is de wettelijke basis hiervoor de Europese Cookie- of e-Privacy-richtlijn in combinatie met de Duitse Telemediawet (§ 12 e.v.). TMG) of de algemene verordening inzake gegevensbescherming (Art. 6 lid 1 sectie 1 punt a) AVG en Art. 6 lid 1, sectie 1 punt f) AVG).

b) Sollicitatieprocedure

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van sollicitatieprocedures is Art. 6 lid 1 sectie 1 punt b AVG (contractinitiatie) en § 26 BDSG (gegevensverwerking ten behoeve van de arbeidsrelatie). Tegelijkertijd is de gegevensverwerking binnen het sollicitatieproces soms gebaseerd op toestemming (Art. 6 lid 1 sectie 1 punt a AVG gerechtvaardigd.

Deze toestemming is vrijwillig en dient om personeel te werven en uw gegevens over te dragen aan een interne talentenpool. U kunt een gegeven toestemming ook te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken voor de toekomst. De rechtmatigheid van de reeds op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking wordt door de herroeping niet aangetast.

Als onderdeel van een sollicitatieprocedure kunnen bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van Art. 9 lid 1 AVG (met name gezondheidsgegevens) door sollicitanten worden bekendgemaakt, doorgegeven en/of opgevraagd om de verantwoordelijke in staat te stellen te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming. Tegelijkertijd kan de betrokkene (doorgaans de sollicitant) speciale categorieën persoonsgegevens opgeven om zijn rechten uit te oefenen. De verwerking vindt dan plaats op basis van Art. 9 lid 2 punt b AGV. Bij een eventuele beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de sollicitant voor medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten, is de verwerking gebaseerd op Art. 9 lid 2 punt h van de AVG.

Meer informatie over de verwerking vindt u in het sollicitatieportal.

 

7. Recht van bezwaar en herroeping

Voor zover Art. 6 lid 1 sectie 1 punt e) of punt f) AVG dient als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde partij, heeft u een recht van bezwaar in overeenstemming met Art. 21 van de AVG.

Volgens Art. 21 lid 1 AVG heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken na uw bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

U heeft ook het recht om de toestemming die u in overeenstemming met Art. 7 lid 3 AVG voor de toekomst in te trekken.

U kunt uw bezwaar en/of herroeping met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder in verband met de hieronder beschreven technologieën, aan ons kenbaar maken of sturen; bijv. per e-mail naar datenschutz@blickle.com.

 

8. Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies, die dienen om onze aanwezigheid op het internet gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken – bijvoorbeeld om de navigatie op onze website te versnellen. Daarnaast stellen cookies ons in staat om de frequentie van paginabezoeken en het algemene gebruik van de websites te meten.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Wij willen u erop wijzen dat sommige van deze cookies van onze server naar uw computersysteem worden overgebracht, waarbij het meestal om zogenaamde ‘sessiecookies’ gaat. Sessiecookies worden gekenmerkt door het feit dat ze aan het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Andere cookies blijven op uw computersysteem staan en stellen ons in staat om uw computersysteem bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Uiteraard kunt u cookies te allen tijde weigeren, mits uw browser dit toestaat. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.
De helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers legt uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u alle ontvangen cookies kunt uitschakelen.
Natuurlijk kunt u de cookies ook achteraf verwijderen. De procedure is afhankelijk van de browser en het besturingssysteem. We vragen u de procedure voor het achteraf verwijderen van cookies van uw systeem zelf te onderzoeken.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van cookies. Wij willen er echter op wijzen dat het deactiveren van technisch noodzakelijke cookies ertoe kan leiden dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u uw toestemming voor het gebruik van cookies te allen tijde intrekken. Gelieve uw bezwaar en/of herroeping per e-mail te sturen naar datenschutz@blickle.com.

 

9. Gebruikte diensten, technologieën en cookies

De volgende diensten, technologieën en cookies zijn nodig om de centrale functies van onze website en de uitvoering van contracten met klanten en samenwerkingspartners te garanderen. Het gebruik vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1, sectie 1 punt b) AVG (initiëren of uitvoeren van een overeenkomst), punt c) (indien er wettelijke verplichtingen bestaan) en/of punt f) (doorslaggevende legitieme belangen). Deze laatste belangen zijn met name het bewaken van de technische prestaties van de website.

a) Serverlog

Elk bezoek aan de pagina's van deze website wordt vastgelegd en opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de technische analyse van het servergebruik, bijvoorbeeld om overbelasting van de server te voorkomen en/of de belasting van de server te controleren en worden op basis van Art. 6 lid 1 sectie 1 punt f) AVG verwerkt.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • aanvragend host-adres (IP-adres)
 • datum en tijdstip van opvraging
 • naam van het opgehaalde bestand
 • HTTP-statuscode
 • overgedragen datavolume
 • internetpagina van waaruit u ons bezoekt (verwijzende URL)
 • browser/besturingssysteem/interface
 • informatie over de gebruikte serverdienst
 • protocolversie

Deze anonieme gegevens worden apart van de door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen en maken het dus niet mogelijk om conclusies te trekken over een bepaalde persoon. Ze worden alleen aan derden doorgegeven als dit wettelijk verplicht is of als een gerechtelijk bevel het doorgeven van gegevens vereist. Een overdracht voor commerciële of niet-commerciële doeleinden vindt niet plaats. Wij behouden ons echter het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als wij concrete aanwijzingen hebben voor onrechtmatig gebruik. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij DDoS-aanvallen op onze websites.

b) Toestemming met ConsentManager

Onze website gebruikt de toestemmingstechnologie van ConsentManager om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën, en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De provider van deze technologie is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden, website: https://www.consentmanager.de (hierna ‘ConsentManager’).
Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding met de servers van ConsentManager tot stand gebracht om uw toestemming en andere verklaringen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. ConsentManager slaat dan een cookie op in uw browser om de door u gegeven toestemming te kunnen toekennen of intrekken. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt om ze te verwijderen, de cookie van de toestemmingsmanager-provider zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.
U kunt de gegeven toestemming of de instellingen die u heeft gemaakt op elk moment wijzigen of intrekken via het pictogram ConsentManager in de linkerbenedenhoek van het browservenster.
ConsentManager wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 punt c AVG.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, dat ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

c) Google-technologieën

Op onze website gebruiken we de volgende technologieën van Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’).

We willen erop wijzen dat Google zijn eigen richtlijnen voor gegevensbescherming gebruikt, die onafhankelijk zijn van de onze. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid en deze procedures. Stel uzelf op de hoogte van het gegevensbeschermingsbeleid van Google voordat u onze website gebruikt. U vindt het beleid hier: https://policies.google.com/privacy.

i. Google Tag Manager

Zo beheren we onze reeds beschreven analyseservices; op basis van Art. 6 lid 1, sectie 1 punt f) AVG). Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dat wil zeggen: er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is gemaakt op domein- of cookieniveau, blijft deze voor alle tracking-tags gelden, zolang deze maar zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. Meer informatie over Google Tag Manager vindt u op: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/tag-manager/ en https://policies.google.com/privacy?hl=de.

ii. Google Adwords Conversion Tracking

Op voorwaarde dat u hier op voorhand mee instemt (Art. 6 lid 1, sectie 1, punt a) AVG), gebruiken we Google Conversion Tracking om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren met het oog op optimalisatie. Google Adwords plaatst een cookie op uw computer als u via een Google-advertentie op onze website bent beland. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's op de website van de Adwords-client bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies zijn dus niet te traceren via de websites van Adwords-cliënten. Met behulp van de conversiecookie worden conversiestatistieken gemaakt voor Adwords-klanten. Zij worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en wordt doorgestuurd naar een pagina met een Conversion Tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. U kunt cookies voor ConversionTracking ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd. De informatie over gegevensbescherming van Google over het bijhouden van conversies vindt u hier: https://services.google.com/sitestats/de.html.

iii. Google Remarketing

Op voorwaarde dat u hier op voorhand mee instemt (Art. 6 lid 1 sectie 1 punt a) AVG), gebruiken we de remarketingtechnologie van Google. Via deze technologie worden gebruikers die onze websites en online services al hebben bezocht en geïnteresseerd zijn in het aanbod, opnieuw aangesproken door middel van gerichte reclame op de pagina's van het Google-partnernetwerk. Het invoegen van reclame gebeurt door het gebruik van cookies. De tekstbestanden kunnen worden gebruikt om het gebruikersgedrag bij een bezoek aan de website te analyseren en vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesse gebaseerde reclame.

iv. Google Maps

Op voorwaarde dat u hier op voorhand mee instemt (Art. 6 lid 1 sectie 1 punt a) AVG), maakt deze website gebruik van Google Maps om kaarten en plattegronden van de site weer te geven. Elke keer dat Google Maps wordt opgeroepen, plaatst Google een cookie om gebruikersinstellingen en gegevens te verwerken wanneer de pagina waarop Google Maps is geïntegreerd, wordt weergegeven. Deze cookie van Google wordt meestal niet verwijderd door de browser te sluiten, maar vervalt na een bepaalde tijd, tenzij u deze vooraf handmatig verwijdert.
Op het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie zijn de gebruiksvoorwaarden van Google http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html en de aanvullende voorwaarden voor Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html van toepassing.

v. Google Fonts

Als u hier vooraf toestemming voor geeft (art. 6 lid 1 zin 1 lit. a) DSGVO), gebruiken wij de door Google ter beschikking gestelde lettertypen. Google Fonts zorgt voor een hoge weergavekwaliteit. Bovendien worden Google Fonts automatisch geoptimaliseerd voor het web, wat gegevensvolume bespaart en zorgt voor snelle laadtijden. Problemen veroorzaakt door verschillende beeldsynthesesystemen (rendering) in verschillende browsers, besturingssystemen en mobiele apparaten worden grotendeels vermeden door het gebruik van Google Fonts. Bij gebruik van Google Fonts worden de lettertypes opnieuw geladen via een server van Google. Deze externe oproep verzendt gegevens naar de Google-servers. Zo herkent Google ook dat u of uw IP-adres onze website bezoekt. Google Fonts slaat CSS- en font-aanvragen veilig op bij Google.
De gebruiksvoorwaarden van Google zijn te vinden op Google Gebruiksvoorwaarden - Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden - Google.
Meer informatie over Google Fonts vindt u bij Veelgestelde vragen | Google Fonts | Google Developers.

d) YouTube

Op voorwaarde dat u hier op voorhand mee instemt (Art. 6 lid 1, sectie 1 punt a) AVG), maakt onze website gebruik van plug-ins - d.w.z. optionele softwarecomponenten die bestaande software uitbreiden - van de YouTube-site die door Google wordt geëxploiteerd. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze webpagina's bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Voor meer informatie over hoe we omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacy beleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

e) Facebook-pixel

Op voorwaarde dat u hier op voorhand mee instemt (Art. 6 lid 1 sectie 1 punt a) AVG), maakt onze website gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) om de conversie te meten. Op deze manier kan het gedrag van bezoekers van de website worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook Ads worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclameactiviteiten worden geoptimaliseerd. De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van de website anoniem; wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het beleid voor het gebruik van gegevens door Facebook. Hierdoor kan Facebook de plaatsing van advertenties op pagina's binnen en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan niet door ons als exploitant van de website worden beïnvloed. In het privacy beleid van Facebook vindt u meer informatie over hoe u uw privacy kunt beschermen: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

f) LinkedIn

Op voorwaarde dat u hier op voorhand mee instemt (Art. 6 lid 1 sectie 1 punt a) AVG) maken we op onze website gebruik van functies zoals de analyse- en Conversion Tracking-technologie van LinkedIn Inc. (2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA, hierna ‘LinkedIn’). De eerder genoemde technologie van LinkedIn stelt ons in staat om meer relevante reclame te tonen op basis van uw interesses. LinkedIn voorziet ons ook van samengevoegde en anonieme berichten van advertentieactiviteiten en informatie over de manier waarop u met onze site omgaat. Hiervoor maakt LinkedIn gebruik van Javascript-code en cookies. Daarnaast worden gegevens verzameld over het gebruik van onze website, waaronder URL, referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browserkenmerken, tijdstempels en paginaweergaven. De verzamelde gegevens worden binnen 7 dagen gecodeerd en geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen verwijderd. LinkedIn deelt geen persoonlijk identificeerbare informatie met de website-eigenaar, maar verstrekt alleen samengevoegde rapporten over het websitepubliek en de advertentieprestaties. In verband met het gebruik van LinkedIn Conversion Tracking wordt de verzamelde informatie ook doorgegeven aan servers van LinkedIn Inc. in de VS op basis van de standaardclausules van de EU. Voor meer informatie raadpleegt u het LinkedIn privacy beleid op https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?.

g) etracker

Onze website maakt gebruik van de analyseservice etracker. Provider is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg Duitsland. Uit de gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt, voor het gebruik waarvan echter vooraf uw toestemming is verkregen (Art. 6 lid 1 sectie 1 punt a) AVG). De cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren zonder de toestemming van de betrokken persoon en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. De met etracker gegenereerde gegevens worden uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen. etracker is onafhankelijk getest, gecertificeerd en heeft hiervoor het ‘ePrivacyseal’-keurmerk voor gegevensbescherming gekregen. Meer informatie vindt u in het etracker privacy beleid: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

h) Sitecore Tracking

Op voorwaarde dat u hier op voorhand mee instemt (Art. 6 lid 1 sectie 1 punt a) AVG), maakt deze website gebruik van de webanalyseservice van Sitecore om de klantervaring van onze website voortdurend te verbeteren. Informatie over de gegevensverwerking door Sitecore en het bijbehorende privacy beleid is te vinden op: http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx. Voor meer informatie over de gebruikte cookies, zie de website http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx.

i) amCharts

Wij integreren kaarten van de service ‘amCharts’ van Antanas Marcelionis voor de locatieweergave op onze webpagina (https://www.amcharts.com). Dit is technisch noodzakelijk en daarom beperken wij ons in het algemeen tot de verwerking van de gegevens tot Art. 6 lid 1, sectie 1 punt f) AVG. De gebruikersgegevens worden door amCharts uitsluitend gebruikt om de kaartfuncties weer te geven en de geselecteerde instellingen tijdelijk op te slaan. Deze gegevens kunnen ook IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers bevatten, die echter niet zonder toestemming van de gebruikers worden verzameld (Art. 6 lid 1 sectie 1 punt a) AVG). De gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt. Voor deze gevallen komen we met de gegevensverwerker passende standaardbeschermingsclausules van de EU overeen. Raadpleeg het privacy beleid van amCharts voor meer informatie: https://www.amcharts.com/privacy-policy/.

j) Leadlab

Op onze website gebruiken we Leadlab, WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart. Leadlab verwerkt gegevens in geanonimiseerde vorm voor de analyse en continue optimalisatie van onze website. Als cookies hiervoor worden gebruikt, gebeurt dit alleen na voorafgaande toestemming (Art. 6 lid 1 sectie 1 punt a) AVG); Leadlab werkt echter in principe zonder cookies en werkt ook niet met persoonsgegevens, aangezien het alleen gegevens genereert die betrekking hebben op rechtspersonen, dus niet op natuurlijke personen. Leadlab vertrouwt met name op zogenaamde pixeltags (‘pixel tracking’). Pixeltags zijn kleine JavaScript-elementen in een webpagina. Door het verzamelen en analyseren van de verzonden gegevens kunnen wij het gedrag van de bezoekers op onze webpagina's weergeven. De weergave verwijst in het bijzonder naar de verschillende interessegebieden door gebruik te maken van de respectievelijke websites en de geografische herkomst van de bezoekers.

k) U-Commerce

Wij werken samen met de webshop provider Ucommerce ApS, Klostergade 28, 2, DK-8000 Aarhus, CVR nr. 32267149. Als u via de webshop bestelt, is het voor zakelijke en contractovereenkomsten noodzakelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 punt b) AGV. De gegevens worden verzameld, opgeslagen en, indien nodig, doorgegeven voor zover dat nodig is om contractuele diensten te verlenen. Verplichte informatie is apart gemarkeerd in de webshop, zonder deze informatie is het sluiten van een contract niet mogelijk. De duur van de gegevensopslag is gebaseerd op commerciële en fiscale vereisten en kan oplopen tot tien jaar.
Informatie over de gegevensverwerking door UCommerce en hun privacy beleid is te vinden op: https://ucommerce.net/contact-us/data-privacy-and-cookie-policy.

l) Adyen

Wij werken samen met de betalingsdienstaanbieder Adyen N.V. De betalingsverwerking (bijvoorbeeld via creditcard, EPS, Giropay, iDEAL, Paypal, Klarna, Google Pay, Apple Pay) wordt uitgevoerd door Adyen N.V. German Branch, Friedrichstraße 63, 10117 Berlijn, aan wie we de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling zullen sturen in overeenstemming met Art. 6 lid 1 punt b) AGV. Uw gegevens worden doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Adyen en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel. Informatie over de verwerking van gegevens door Adyen en hun privacy beleid is te vinden op: www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy.

m) Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

We hosten de inhoud van onze website bij de volgende providers:

i. Hetzner

De provider is Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (hierna Hetzner).

Meer info is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Hetzner: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Het gebruik van Hetzner is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt weergegeven. Als een overeenkomstige toestemming wordt gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device Fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, dat ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

ii. Amazon CloudFront CDN

Wij maken gebruik van het Content Delivery Network Amazon CloudFront CDN. De provider is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (hierna ‘Amazon’).

Amazon CloudFront CDN is een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk. Technisch gezien verloopt de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website via het content delivery netwerk. Dit stelt ons in staat om de wereldwijde beschikbaarheid en prestaties van onze website te verbeteren.

Het gebruik van Amazon CloudFront CDN is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk te maken (art. 6 lid 1 punt f AVG).

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer info vindt u hier: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Meer informatie over Amazon CloudFront CDN vindt u hier: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, dat ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

iii. Amazon Web Services (AWS)

De provider is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (hierna ‘AWS’).

Wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt op servers van AWS. Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan het moederbedrijf van AWS in de VS. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de EU-standaardcontractbepalingen. Meer info vindt u hier: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van AWS: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Het gebruik van AWS is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt weergegeven. Als een overeenkomstige toestemming wordt gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device Fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, dat ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

n) Userlike met uitgebreide gegevensbeschermingsmodus

We gebruiken Userlike (hierna ‘Userlike’) om vragen van gebruikers te verwerken via onze ondersteuningskanalen of via live chatsystemen. De aanbieder is Userlike UG (beperkte aansprakelijkheid), Probsteigasse 44 – 46, 50670 Keulen, Duitsland.

Berichten die u naar ons stuurt kunnen worden opgeslagen in het Userlike-ticketsysteem of beantwoord worden in live chat door onze medewerkers. Als u met ons communiceert via Userlike, slaan wij en Userlike bijv. uw naam en e-mailadres op, als u deze heeft opgegeven, en uw chatgeschiedenis. Deze gegevens worden samengevat in een profiel.

De aan ons gerichte berichten blijven bij ons totdat u ons vraagt ze te verwijderen of het doel voor gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Het gebruik van Userlike is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. Wij hebben een legitiem belang bij het zo snel, betrouwbaar en efficiënt mogelijk verwerken van uw vragen. Als een overeenkomstige toestemming wordt gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. Device Fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Userlike: https://www.userlike.com/de/data-privacy en https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, dat ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

10. Onze aanwezigheid op sociale media / gegevensverwerking via sociale netwerken

We onderhouden de volgende openbaar beschikbare profielen in sociale netwerken.

Sociale netwerken zoals Facebook, Xing, enz. kunnen uw gebruikersgedrag analyseren wanneer u hun website of een website bezoekt met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv. Vind-ik-leuk-knoppen of reclamebanners). Door onze sociale mediaprofielen te bezoeken, worden tal van gegevensbeschermingsrelevante verwerkingsprocessen geactiveerd.

In het bijzonder: Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze pagina's op sociale media bezoekt, kan de exploitant van het sociale media-portaal dit bezoek regelmatig toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account heeft bij het desbetreffende sociale media-portaal. Deze gegevensverzameling vindt onder meer plaats door middel van cookies die op uw apparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de sociale media-portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond binnen en buiten de respectieve sociale media-pagina's. Als u een account heeft bij het desbetreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent aangemeld of was aangemeld.

Houd er rekening mee dat we de verwerkingsprocessen op de sociale media-portalen niet volledig kunnen traceren. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de sociale media-portalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van de respectieve sociale media-portalen.

a) Rechtsgrondslag

Onze aanwezigheid op sociale media is bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet te garanderen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die moeten worden aangegeven door de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. toestemming in de zin van art. 6 lid 1 punt a AVG).

b) Verantwoordelijkheid en uitoefening van rechten

Als u een van onze sociale media-pagina's (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klachten) in principe zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het desbetreffende sociale media-portaal (bijv. ten opzichte van Facebook) doen gelden.
Houd er rekening mee dat wij, ondanks onze gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van sociale media-portalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocessen van de sociale media-portalen. Onze mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder

c) Bewaartermijn

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de sociale media-pagina's, worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is, u ons vraagt om ze te verwijderen, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.
Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens, die door de beheerders van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u zich rechtstreeks wenden tot de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. in hun privacy beleid, zie hieronder).

d) Sociale netwerken in detail

i. Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over gedeelde verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Controller Addendum). In deze overeenkomst worden de gegevensverwerkingen gespecificeerd waarvoor wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: www.facebook.com/settings. Details zijn te vinden in het privacy beleid van Facebook: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

ii. Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Zie het privacy beleid van Instagram voor meer informatie over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan: help.instagram.com/519522125107875.

iii. XING

We hebben een profiel op XING. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Zie het privacy beleid van XING voor meer informatie over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

iv. LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt standaard contractuele clausules (of EU-modelclausules) om persoonsgegevens uit de EU over te dragen. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies. Als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, kunt u de volgende link gebruiken: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Zie het privacy beleid van LinkedIn voor meer informatie over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

v. LinkedIn Insight

Deze website maakt gebruik van de retargeting- en conversietool van de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, waarmee bezoekers van deze website gepersonaliseerde advertenties kunnen worden getoond op het ‘LinkedIn’-platform.
Hiervoor wordt bij een bezoek aan onze website een cookie, een klein tekstbestand, in de browser van uw eindapparaat geplaatst, dat na 120 dagen zijn geldigheid verliest. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en tegelijkertijd op zijn LinkedIn-account is ingelogd, wordt een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht, via dewelke op interesses gebaseerde advertenties op het platform kunnen worden weergegeven. Tegelijkertijd maakt de cookie het mogelijk om anonieme rapporten te maken over de prestaties van advertenties op LinkedIn en informatie over website-interactie, die aan ons en LinkedIn wordt verstrekt. Het weergeven van advertenties en het opstellen van statistische rapporten vinden alleen plaats als de gebruiker tegelijkertijd is ingelogd op zijn LinkedIn-account bij het bezoeken van deze website. De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen maakt nooit een persoonlijke identificatie van de betreffende gebruiker mogelijk. Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons informeert in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG uw uitdrukkelijke toestemming te geven. U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken door deze service te deactiveren in de ‘Cookie Consent Tool’ op de website.
Zie het privacy beleid van LinkedIn voor meer informatie over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vi. LinkedIn Marketing Solutions

We gebruiken ‘LinkedIn Marketing Solutions’ op onze website, een service die wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (hierna ‘LinkedIn’). Hierdoor kunnen bezoekers van onze website worden geïnformeerd over aanvullende inhoud die wellicht overeenkomt met de interesses van de betreffende gebruiker, op basis van het gebruiksgedrag op het sociale netwerk LinkedIn. Deze inhoud wordt weergegeven op basis van een op cookies gebaseerde analyse van eerder gebruiksgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Voor deze op interesses gebaseerde inhoudsbepaling worden cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden, op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw surfgedrag te verzamelen en zo de inhoud individueel aan de opgeslagen informatie aan te passen.
De informatie kan worden toegewezen aan de persoon van de gebruiker met behulp van verdere informatie die LinkedIn over de gebruiker heeft opgeslagen, bijvoorbeeld omdat men een account op het sociale netwerk ‘LinkedIn’ heeft. LinkedIn gebruikt een algoritme om het surfgedrag te analyseren en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven als gepersonaliseerde reclamebanners op het LinkedIn-account van de gebruiker. LinkedIn kan de via de cookies verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die LinkedIn heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk ‘LinkedIn’, en zo gepseudonimiseerde gebruiksprofielen creëren. De verzamelde informatie kan in geen geval worden gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons informeert in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG uw uitdrukkelijke toestemming te geven. U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken door deze service te deactiveren in de ‘Cookie Consent Tool’ op de website.
Zie het privacy beleid van LinkedIn voor meer informatie over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vii. LinkedIn Analytics en LinkedIn Ads

We gebruiken de technologie voor het bijhouden van conversies en de retargeting-functie van LinkedIn Corporation op onze website. Met behulp van deze technologie kunnen bezoekers van deze website gepersonaliseerde advertenties op LinkedIn te zien krijgen. Verder is het mogelijk om anonieme rapporten op te stellen over de prestaties van de advertenties en informatie over de interactie met de website. Hiervoor is op deze website de LinkedIn Insight-tag geïntegreerd, die een verbinding tot stand brengt met de LinkedIn-server als u deze website bezoekt en tegelijkertijd bent ingelogd op uw LinkedIn-account. In het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy vindt u meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en de mogelijkheden en rechten om uw privacy te beschermen. Als u bent ingelogd op LinkedIn, kunt u het verzamelen van gegevens op elk moment deactiveren via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

 

11. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens delen met bedrijven van de Blickle Groep en/of distributiebedrijven als u ons daarvoor toestemming geeft of als dit nodig is om u de gevraagde diensten of informatie te kunnen leveren. Indien een bedrijf van de Blickle Groep of een distributiebedrijf j uw persoonsgegevens voor een nieuw doel wenst te gebruiken, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

Sommige functies van onze website bieden wij in samenwerking met derden aan, waardoor uw persoonsgegevens aan deze dienstverleners moeten worden doorgegeven. Voorbeelden hiervan zijn pakketbezorging, verzending van brieven of e-mails, analyse van onze databases, IT-diensten, reclame, verwerking van betalingen en klantenservice. Deze dienstverleners hebben toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren. Zij mogen deze echter niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien zijn zij verplicht de informatie te behandelen in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring en de AVG. Als deze onderaannemers verwerkers zijn in overeenstemming met Art. 28 AVG hebben wij met hen corresponderende contracten afgesloten; hetzelfde geldt als er sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij hebben deze externe partijen zorgvuldig geselecteerd en maatregelen genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen indien deze worden doorgegeven.

Als u ons opdracht geeft om een dienst te verlenen, worden uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt voor zover dat nodig is om de aanvraag uit te voeren (bijv. voor het verwerken van informatieaanvragen of bestellingen van brochures). Dit geldt eveneens voor de overdracht van uw gegevens aan transportbedrijven, kredietbedrijven of andere dienstverleners die worden gebruikt voor het leveren van de dienst of contractverwerking.

Als u ons opdracht geeft om een dienst te verlenen, worden uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt voor zover dat nodig is om de aanvraag uit te voeren (bijv. voor het verwerken van informatieaanvragen of bestellingen van brochures). Dit geldt eveneens voor de overdracht van uw gegevens aan transportbedrijven, kredietbedrijven of andere dienstverleners die worden gebruikt voor het leveren van de dienst of contractverwerking.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

 

12. Overdracht van persoonsgegevens naar een ander land

In het algemeen zullen gegevens alleen worden verwerkt in andere landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, of op basis van specifieke garanties, zoals contractuele verplichtingen door middel van zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Afhankelijk van de browserinstellingen kunnen bijv. IP-adressen en/of zogenaamde ‘verwijzingslinks’ of online identificaties worden doorgegeven. De combinatie van deze gegevens die niet door ons is geïnitieerd, kan niet uitsluiten dat persoonlijke gegevens kunnen ontstaan en worden verwerkt buiten het toepassingsgebied van de AVG.

 

13. Vertrouwelijkheid

We zijn ons ervan bewust dat de gegevens die u verstrekt vertrouwelijk kunnen zijn. Wij verkopen, verhuren, distribueren of anderszins geen commercieel beschikbare persoonsgegevens, behalve dat we gegevens kunnen delen met onze dienstverleners voor de doeleinden die in dit privacy beleid zijn vastgelegd. Wij garanderen de vertrouwelijkheid van uw gegevens en beschermen deze in overeenstemming met ons privacy beleid en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 

14. Informatiebeveiliging

Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de huidige kennis om uw gegevens te beschermen die ons zijn verstrekt door accidentele of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Uw gegevens worden dus opgeslagen in een beveiligde werkomgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig herzien en voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.
Indien u per e-mail contact met ons wilt opnemen, willen wij u erop wijzen dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet gegarandeerd is voor niet-versleutelde e-mails. De inhoud van niet-versleutelde e-mails kan door derden worden bekeken. We raden u daarom aan om ons vertrouwelijke informatie, hetzij in gecodeerde vorm via het contactformulier op de website, hetzij per post te sturen.
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor correspondentie met u. Er vindt geen ander gebruik of overdracht aan derden plaats.

 

15. Bescherming van uw gegevens door TLS of SSL

Voor een veilige gegevensoverdracht op het internet gebruiken we het hybride encryptieprotocol Transport Layer Security (TLS), beter bekend als Secure Sockets Layer Software (SSL). Deze software versleutelt de informatie die door u wordt verzonden. Alle informatie die relevant is voor de gegevensbescherming wordt in gecodeerde vorm opgeslagen in een beveiligde database.

 

Status en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

De huidige status is van 12 februari 2021. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde in de toekomst te wijzigen met inachtneming van de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften. Wij zullen de wijzigingen hier publiceren.